Mainboard

Mainboard là bo mạch chủ, để kết nối các linh kiện máy tính lại thành một bộ máy tính